TADIM BLOG ZİYARETÇİLERİ AYDINLATMA BİLDİRİMİ

TADIM GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Bu Bildirim, Tadım Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” olarak anılacaktır) tarafından 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında hazırlanmıştır.

Tadım Blog’u https://blog.tadim.com ziyaretlerinizde işlenebilecek kişisel verilerinizin neler olduğu, bu verilerinizin işlenme sebepleri, kimlere aktarılabileceği, toplanma yöntemi ve hukuka uygunluk sebepleri ile Kanun’un 11. Maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklarınız hakkında sizi aydınlatmayı amaçlar.

1. Tadım Blog’u ziyaretlerinizde;

 • İletmeniz halinde talep, yorum, öneri ve/veya şikâyet gibi işlem verileriniz,
 • İletmeniz halinde kimlik (ad-soyadı) ve iletişim (e-posta adresi, cep telefonu numarası gibi) verileriniz,
 • Sitemizde kullandığımız Çerezler[1] vasıtasıyla sitedeki etkinlikleriniz kapsamında kişisel verileriniz işlenmektedir.

2. Kişisel Verileriniz;

 • Ürünlerimiz, deneyimleriniz ve sitede paylaşılan içerikler hakkında yorum, öneri ve taleplerinizin alınması, bunların değerlendirilmesi, gereken hallerde yanıtlanması ve sizlerle iletişim kurulması,
 • Pazarlama, müşteri hizmetleri, reklam ve marka iletişimimize dair iş faaliyetlerimizin geliştirilebilmesi, ürün kalite ve çeşitliliğimizin artırılabilmesi,
 • Tadım Blog sitemizin kullanım seviyelerinin hesaplanması, site sunucuları ile ilgili sorunların belirlenmesine yardımcı olunması, sitenin yönetilmesi, kullanıcılara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesi,
 • Tercih ve beğenilerin ölçümlenmesi, analitik çalışmaların yapılabilmesi, reklam ve duyuruların planlanabilmesi,
 • Internet sitesi güvenlik açıklarının ve internet sitesinde oluşan hataların en hızlı şekilde giderilebilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkelerle bağlı olarak ve hemen aşağıda yer alan hukuka uygunluk sebepleri ile belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

3. Bu doğrultuda Kişisel Verileriniz toplanırken ve işlenirken;

 • 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
 • 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
 • 5/2 (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanılmaktadır,  
 • Gereken hallerde Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca “açık rızanız” temin edilecektir.

4. Şirketimiz, kişisel verilerinizi, https://blog.tadim.com , www.tadim.com.tr adresli sitelerimizi ziyaretleriniz esnasında çevrimiçi olarak, bu ziyaretler sırasında iletmeniz halinde yazılı ve elektronik ortamda tarafınızdan toplamaktadır.

5. Şirketimiz, sadece gereken hallerde ve yukarıda sayılan işleme amaçları kapsamında, kişisel verilerinizi, Kanun’da öngörülen temel ilkeler etrafında ve Kanun’un 8. Maddesine uygun olarak yurt içinde, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, pazar araştırma şirketleri, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, hukuk müşavirliği, araştırma şirketleri gibi hizmetlerinden faydalandığımız taraflara, yasal ve resmi taleplerin ifası gerektirdikçe mahkemeler, icra daireleri, resmi ve idari ilgili tüm kurum ve kuruluşlara aktarabilecektir. Şayet, bu aktarım yurt dışında bulunan bir tarafa yapılacaksa, Kanun’un 9. Maddesinde yer alan şartlar dahilinde aktarım yapılacak, bu doğrultuda “açık rıza” alınması işleme şartına dayanmamız halinde, açık rıza temin edilecektir.

Veri aktarımı sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari önlemler Şirketimizce alınmaktadır. 

6. Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Gereken şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilmeye ilişkin haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. Taleplerinizi;

 • TADIM Plaza Atatürk Mahallesi, Çitlenbik Caddesi, No:4, 34758, Ataşehir, İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle [email protected] KEP adresimize göndererek,
 • İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden [email protected] adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.

8. Başvurularınızda;

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • Başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise uyruk bilgileri ve pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve/veya faks numarası ve
 • Başvuruya konu talepler açıkça yer almalıdır.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, İlgili Kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz en kısa sürede, her halde en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Veri Sorumlusu:

TADIM GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  (“Şirket”)

Adresi             : TADIM Plaza Atatürk Mahallesi, Çitlenbik Caddesi, No:4, 34758, Ataşehir, İstanbul
Mersis No       : 0815007309400018
Telefon           : 0 216 251 93 00 – Faks: 0216 548 20 70
KEP adresi      : [email protected]
E-posta           : [email protected]


[1] Çerezler: Sunucular tarafından kullanıcılara gönderilen küçük parçacıklardan oluşan bilgi dosyalarıdır. Bu bağlamda Şirket, belirli bilgileri kullanıcının bilgisayarında, telefonunda vb. yerlerde text dosyaları şeklinde belirlenen süre içerisinde saklar ve gerektiğinde tekrar kullanır. Kullanıcı, kendi tarayıcı ayarlarını cookie’lerin kabul edilmemesi veya gönderildiğinde ikaz verilmesi için değiştirebilir. Çerezlerin kullanımını durdurulduğunda sitede bazı işlemler yapılamayabilecektir. Çerez Politikamızı lütfen inceleyiniz.